InCopy – wsparcie dla redaktora

InCopy

InCopy – to profesjonalny program wspomagający pracę dziennikarzy, edytorów, redaktorów i projektantów, którzy współpracują ze składem w programie InDesign. Firma Adobe znacznie obniżyła cenę abonamentu (w stosunku do innych aplikacji) co powinno spowodować wzrost zainteresowania tą przydatną aplikacją.
InCopy pozwala skutecznie komunikować się podczas pisania artykułów, płynnie i zmieniając tekst w dokumentach InDesign. To szkolenia kładzie nacisk na ścisłą integrację InCopy z InDesign i obejmuje zagadnienia jak projektować, edytować, przepływ i zmiany tekstu. Takie szkolenie pozwoli Ci efektywnie pracować w systemie obiegu współpracy redakcyjnej.

Nie musisz mieć doświadczenia, aby wziąć udział w tym kursie.

Program oferuje ścisłą integrację z oprogramowaniem Adobe InDesign. Łatwość pisania i edytowania oraz prosta obsługa sprawiają, że redaktor skupia się na wpisywaniu treści a nie obsłudze programu. Dzięki równoległemu obiegowi pracy między zespołami projektantów, edytorów i redaktorów, pozwala precyzyjnie dopasowywać tekst do układu. Redaktor obserwując na bieżąco wszelkie zmiany kolumn może natychmiast podjąć działanie dopasowując tekst do nowych warunków układu, co ułatwia dotrzymywanie terminów redakcyjnych.

Czego nauczymy

Zasad praktycznej współpracy pomiędzy redaktorami i edytorami.

 

Program szkolenia

Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

Omówienie przestrzeni roboczej
 • Zarządzanie oknami i panelami
 • Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych
 • Korzystanie z pasków narzędziowych
 • Stosowanie menu kontekstowych
 • Dostosowywanie menu
Przeglądanie wątków
 • Omówienie widoków Korekta szpaltowa, Wątek i Układ
 • Informacje o widoku Korekta szpaltowa
 • Omówienie widoku Układ
 • Informacje o ramkach
 • Wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi ramek
Dostosowywanie preferencji i ustawień domyślnych
 • Informacje o preferencjach
 • Ustawianie wartości domyślnych
 • Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych
 • Zerowanie okien z ostrzeżeniami
Przechodzenie między dokumentami
 • Przewijanie dokumentów
 • Przesuwanie dokumentu za pomocą narzędzia „rączka”
 • Przechodzenie do innej strony w widoku Układ
 • Przeskoki do znaczników pozycji
 • Zmiana kolejności wątków programu InCopy
Odzyskiwanie i cofanie działań
 • Odzyskiwanie dokumentów
 • Cofanie błędów

Praca z dokumentami InCopy

Używanie obiegu pracy InCopy
 • Omówienie dokumentów dołączonych (zarządzanych)
 • Praca z plikami zawierającymi kilka wątków
Zapisywanie dokumentów
 • Dołączanie podglądów do zapisanych dokumentów
 • Typy plików InCopy
 • Eksportowanie dokumentów InCopy
 • Zmiana nazwy wątku InCopy
Edycja tekstu
 • Przeciąganie tekstu
 • Przeciąganie tekstu
 • Wyświetlanie ukrytych znaków
 • Cofanie operacji
 • Wstawianie znacznika pozycji
 • Przeskok do znacznika pozycji
 • Dodawanie kolumn, ramek i miejsc zakończenia strony
 • Korzystanie z tekstu warunkowego
 • Stosowanie warunków do tekstu
 • Wyświetlanie lub ukrywanie warunków
 • Korzystanie z zestawów warunków
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu warunkowego
Glify i znaki specjalne
 • Omówienie panelu Glify
 • Wstawianie glifów i znaków specjalnych
 • Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów
 • Używanie cudzysłowów
 • Wstawianie znaków odstępu
Znajdź/Zastąp
 • Omówienie funkcji Znajdź/Zastąp
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
 • Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP
 • Metaznaki do wyszukiwania
 • Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
 • Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
Zmienne
 • Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych
 • Typy zmiennych
 • Wstawianie zmiennych tekstowych
 • Usuwanie zmiennych tekstowych
 • Konwersja zmiennych tekstowych na tekst
 • Definiowanie zmiennych podpisów
Posługiwanie się notatkami redaktorskimi
 • Informacje o notatkach redaktorskich
 • Otwieranie panelu Notatki
 • Korzystanie z trybu Notatki
 • Dodawanie notatki
 • Konwersja tekstu na notatkę
 • Konwersja notatek na tekst
 • Przechodzenie między notatkami
 • Zaznaczanie i otwieranie notatki w widoku Układ
 • Przenoszenie i powielanie notatek
 • Usuwanie notatek
Monitorowanie i recenzowanie zmian
 • Włączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie zmian
 • Wyświetlanie informacji o zmianach
 • Wyświetlanie i ukrywanie zmian
 • Wyłączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie informacji w panelu Przeglądanie zmian
 • Akceptowanie i odrzucanie zmian
 • Ustawianie preferencji przeglądania zmian
 • Zmiana koloru i nazwy użytkownika
Hiperłącza
 • Opis ogólny panelu Hiperłącza
 • Sortowanie hiperłączy w panelu Hiperłącza
 • Wyświetlanie hiperłączy w mniejszych wierszach
 • Tworzenie hiperłącza do strony internetowej (URL)
 • Tworzenie hiperłącza do pliku
 • Tworzenie hiperłącza do wiadomości e-mail
 • Tworzenie hiperłącza do strony
 • Tworzenie miejsca docelowego hiperłącza
 • Tworzenie hiperłącza do zakotwiczenia tekstu
 • Tworzenie hiperłącza do udostępnionego miejsca docelowego
 • Opcje wyglądu hiperłącza
 • Konwertowanie adresów URL na hiperłącza
 • Edycja hiperłącz
 • Usuwanie hiperłącz
 • Zmiana nazwy źródła hiperłącza
 • Przechodzenie do źródła lub zakotwiczenia hiperłącza
 • Zerowanie i aktualizacja hiperłączy
Odsyłacze
 • Wstawianie odsyłaczy
 • Tworzenie i edycja formatów odsyłaczy
 • Bloki podstawy odsyłacza
 • Tworzenie odsyłaczy do akapitów częściowych
 • Stosowanie stylów znakowych w odsyłaczu
 • Wczytywanie (importowanie) formatów odsyłaczy
 • Usuwanie formatów odsyłaczy
 • Uaktualnienie odsyłaczy
 • Ponowne łączenie odsyłaczy
 • Edycja odsyłaczy
 • Usuwanie odsyłaczy
 • Edycja tekstu źródła odsyłacza
Dopasowywanie układu tekstu
 • Dostosowywanie ustawień paska Informacje dopasowania układu
 • Edycja tekstu niemieszczącego się
 • Wyświetlanie i ukrywanie miarki głębokości
Sprawdzanie pisowni
 • Ustawianie preferencji sprawdzania pisowni
 • Sprawdzanie pisowni
 • Korekta błędów ortograficznych podczas pisania
 • Dynamiczne sprawdzanie pisowni
 • Przypisywanie słownika do tekstu zaznaczonego
 • Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika
 • Określanie domyślnego słownika dla wszystkich nowych dokumentów
 • Usuwanie, odłączanie lub zmiana kolejności słowników użytkownika
 • Dodawanie słów do słowników
 • Usuwanie lub edycja wyrazów w słownikach
 • Eksportowanie listy wyrazów
 • Importowanie listy wyrazów
 • Zmiana preferencji słownika
 • Posługiwanie się słownikami w grupie roboczej

Style

Style akapitowe i znakowe
 • Informacje o stylach znaków i akapitowych
 • Definiowanie stylów akapitowych lub znakowych
 • Oprzyj styl akapitowy lub znakowy na innym stylu
 • Importowanie stylów z innych dokumentów
 • Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign/InCopy
 • Edycja stylu przy użyciu okna dialogowego
 • Zmień definicję stylu na podstawie zaznaczonego tekstu
 • Usuwanie stylów znaków lub akapitowych
 • Zachowanie lub usunięcie przesłonięcia podczas nadawania stylów akapitowych
 • Wyczyść przesłonięcia stylu akapitu
 • Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem
 • Znajdź i zastąp style znakowe i akapitowe
 • Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst
Inicjały i style zagnieżdżone
 • Nadawanie stylu znakowego dla inicjału
 • Utwórz jeden lub więcej stylów zagnieżdżonych
 • Tworzenie zagnieżdżonych stylów linii
 • Pętla przez style zagnieżdżone
 • Zakończ styl zagnieżdżony
 • Usuń formatowanie stylu zagnieżdżonego
Praca ze stylami
 • Powielanie stylów lub grup stylów
 • Grupowanie stylów
 • Przesuwanie lub zmiana porządku stylów

Typografia

Posługiwanie się czcionkami
 • Informacje o czcionkach
 • Stosowanie czcionek do tekstu
 • Przeglądanie czcionek
 • Czcionki OpenType
 • Praca z brakującymi czcionkami
 • Czcionki zainstalowane w dokumentach
Interlinia
 • Zmiana interlinii zaznaczonego tekstu
 • Stosowanie interlinii do całych akapitów
Kerning i światło
 • Informacje o kerningu i świetle
 • Używanie kerningu metrycznego
 • Używanie kerningu optycznego
 • Ręczne dostosowywanie kerningu
 • Zmiana domyślnego skoku kerningu
 • Wyłączanie kerningu dla zaznaczonego tekstu
 • Dostosowywanie światła
 • Wyróżnianie tekstu zawierającego niestandardowe ustawienia kerningu i światła
 • Dostosowywanie kerningu między wyrazami
Formatowanie znaków
 • Stosowanie przesunięcia linii bazowej
 • Stosowanie indeksu górnego i dolnego do znaków w czcionce innej niż OpenType
 • Stosowanie podkreślenia lub przekreślenia
 • Zmiana opcji podkreślenia lub przekreślenia
 • Stosowanie ligatur do par liter
 • Przypisywanie języka dla tekstu
 • Zmiana tekstu na Wersaliki lub Kapitaliki.
 • Określanie rozmiaru kapitalików
 • Zmiana wielkości liter
 • Zmiana skalowania w poziomie lub pionie
 • Skalowanie tekstu poprzez zmianę rozmiaru ramki tekstowej w programie InDesign
 • Pochylanie tekstu
Formatowanie akapitów
 • Dostosowywanie odstępów w akapicie
 • Używanie inicjałów wpuszczonych
 • Dodawanie linii nad lub pod akapitami
 • Sposoby sterowania miejscami zakończenia akapitu
 • Sterowanie miejscami zakończenia akapitu przy pomocy Opcji przenoszenia
 • Tworzenie wiszących znaków interpunkcyjnych
Wyrównywanie tekstu
 • Wyrównywanie lub justowanie tekstu
 • Wyrównywanie akapitów do siatki linii bazowych
 • Wyrównywanie do siatki linii bazowych tylko pierwszego wiersza
 • Tworzenie zrównoważonego tekstu w nagłówkach
 • Tworzenie akapitów obejmujących wiele łamów lub je dzielących
Tabulatory i wcięcia
 • Omówienie okna dialogowego Tabulatory
 • Ustawianie tabulatorów
 • Przenoszenie, usuwanie i edycja ustawień tabulatorów
 • Określanie znaków tabulatorów dziesiętnych
 • Dodawanie linii odniesienia tabulatora
 • Wstawianie tabulatorów wcięcia z prawej
 • Określanie wcięcia przy pomocy okna dialogowego Tabulatory
 • Określanie wcięć przy pomocy panelu Akapit lub panelu Sterowanie
 • Zerowanie wcięć
 • Tworzenie wcięcia wiszącego
 • Tworzenie wcięcia w prawo w ostatnim wierszu akapitu
 • Używanie polecenia „Wcięcie dotąd”
Punktowanie i numerowanie
 • Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list
 • Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej
 • Zmiana znaku punktora
 • Dodawanie znaku punktora
 • Usuwanie znaku punktora
 • Zmiana opcji list numerowanych
 • Definiowanie list
 • Edycja zdefiniowanej listy
 • Tworzenie stylu akapitowego list
 • Tworzenie list wielopoziomowych
 • Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel
 • Ponowne rozpoczynanie lub kontynuacja numeracji listy
 • Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst
Dzielenie wyrazów
 • Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Ustawianie opcji automatycznego dzielenia wyrazów dla danego akapitu
 • Zapobieganie niepożądanym podziałom słów
 • Wstawienie dywizu twardego
 • Wstawienie spacji twardej
Justowanie
 • Dopasowanie odstępów między wyrazami i literami w wyjustowanym tekście
 • Ustawianie skalowania glifów w wyjustowanym tekście
 • Używanie spacji justującej w wyjustowanym tekście
 • Wyróżnianie wierszy nadmiernie rozciągniętych lub zbyt zagęszczonych

Tabele

Tworzenie tabel
 • Utwórz tabelę od podstaw
 • Utwórz tabelę z istniejącego tekstu
 • Tabela osadzona wewnątrz drugiej
 • Importowanie tabel z innych aplikacji
 • Wstaw tekst do tabeli
 • Dodaj grafikę do tabeli
 • Dodawanie nagłówków i stopek tabeli
Wybór i edycja tabel
 • Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn tabeli
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Usuwanie wierszy, kolumn lub tabel
 • Zmień wyrównywanie tabeli wewnątrz ramki
 • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zawartości tabeli
 • Przenoszenie lub kopiowanie tabeli
 • Konwertuj tabele na tekst
 • Łączenie tabel
 • Praca z tabelami w widoku Korekty szpaltowej lub Wątku
Formatowanie Tabel
 • Zmień rozmiar kolumn, wierszy i tabel
 • Zmiana odstępów przed i za tabelą
 • Dzielenie tabel między ramki
 • Dodaj tekst przed tabelą
 • Formatowanie tekstu w tabeli
 • Wstawianie tabulatorów w komórce tabeli
 • Obróć tekst w komórce
 • Zmiana odstępów krawędziowych komórki
 • Scal komórki
 • Rozłącz komórki
 • Podziel komórki
 • Wyświetl zawartość niemieszczącej się komórki
 • Przytnij obraz w komórce
Obrysy i wypełnienia tabel
 • Informacje o obrysach i wypełnieniach tabel
 • Zmiana obramowania tabeli
 • Dodawanie obrysu i wypełnienie stosując Opcje komórki
 • Dodawanie obrysu do komórek przy użyciu panelu Obrys
 • Dodawanie wypełnienia do komórek używając panelu Próbki
 • Dodawanie gradientu do komórek używając panelu Gradient
 • Dodaj do komórki ukośne linie
 • Opcje wypełnienia i obrysu tabeli
 • Dodaj do tabeli przemienne obrysy
 • Dodaj do tabeli przemienne wypełnienia
 • Wyłącz przemienne obrysy i wypełnienia w tabeli
Style tabeli i komórki
 • Informacje o stylach tabeli i komórki
 • Definiowanie stylów tabeli i komórki
 • Wczytaj (importuj) style tabeli z innych dokumentów
 • Zastosuj style tabeli i komórki
 • Oprzyj styl tabeli lub komórki na innym stylu
 • Edycja stylów tabeli i komórki
 • Usuwanie stylów tabeli i komórki
 • Zmień definicję stylów tabeli lub komórki opartych na bieżącym formatowaniu
 • Chroń przed przesłonięciem formatowania lub usuń je, podczas stosowania stylu tabeli
 • Usuń przesłonięcia podczas stosowania stylu komórki
 • Czyszczenie atrybutów niezdefiniowanych przez styl
 • Wyczyść przesłonięcia tabeli lub komórki

Wymiana treści między programami InCopy i InDesign

Podstawy zarządzania obiegiem pracy
 • Sposoby pracy nad zawartością w programie InCopy
 • Zarządzane pliki
 • Najlepsze procedury postępowania przy pracy z plikami zarządzanymi
 • Obieg pracy z lokalnym serwerem
 • Wprowadzanie identyfikatora użytkownika
 • Ikony obiegu pracy
Wymiana zawartości
 • Pliki przydziału
 • Omówienie panelu Przydziały
Pakiety przydziału
 • Otrzymywanie pakietów w InCopy
 • Otwieranie pakietu
 • Zwracanie i przekazywanie pakietu
Posługiwanie się plikami
 • Otwieranie wspólnej zawartości
 • Pobierz zawartość InCopy
 • Uaktualnij zawartość podczas pracy w InCopy
 • Niezamierzone uaktualnienie pracy
 • Odkładanie zawartości
 • Odłóż zarządzaną zawartość po edycji
 • Zapis zmian w InCopy

Drukowanie

 • Drukowanie widoku Korekty szpaltowej lub Wątku
 • Drukowanie widoku Układ

Format PDF

 • Eksportowanie dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF
 • Opcje Adobe PDF dla widoków Korekta szpaltowa i Wątek
 • Opcje Adobe PDF dla widoku Układ

XML – podstawy

 • Posługiwanie się językiem XML
 • Używanie plików XML
 • Znakowanie dokumentów w formacie XML
 • Tworzenie struktury XML dla dokumentów
 • Eksportowanie do formatu XML

Skróty klawiaturowe

 • Podstawowe skróty klawiaturowe

ikona Ic 2020